In deze publicatie zijn de resultaten van zeven pilotprojecten ‘Ruimtelijk ontwerpen met water’ beschreven en verbeeld. De pilotprojecten zijn uitgevoerd bij verschillende watersystemen in Nederland. Per project zijn gemeenten, waterschappen, provincies en andere partijen aan de slag gegaan. Op het raakvlak van ruimte en water hebben zij ontwerp en ontwerpend onderzoek als instrumenten ingezet om tot plannen te komen die recht doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de culturele eigenheid van de gebieden.

De actie ‘Ruimtelijk ontwerpen met water’ is opgezet om bij projecten op het raakvlak van water en ruimte een stimulans te geven aan het ontwerp. Dit draagt ertoe bij dat de grote cultuurhistorische betekenis van water in het Nederlandse landschap de aandacht krijgt die zij verdient en dat de ruimtelijke kwaliteit van de vele toekomstige waterprojecten kan worden verhoogd. De actie is een onderdeel van het Actieprogramma Ruimte en Cultuur (ARC) en is van 2005 tot en met 2008 uitgevoerd door het Ministerie van VROM in samenwerking met de ministeries van VenW, LNV en OCW.

Met deze publicatie is de actie ‘Ruimtelijk ontwerpen met water’ afgerond.

 

Download